VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PROJEKTU „FILM NAŽIVO“

I. Úvodní ustanovení

Naše společnost HEAVEN'S GATE s.r.o., IČO: 60467541, se sídlem Loretánská 179/13, Hradčany, 118 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 26950 Vám prostřednictvím webových stránek www.filmnazivo.cz („stránky“) poskytuje přístup k záznamům uměleckých vystoupení, divadelních inscenací a dalších kulturních akcí („obsah“), a to prostřednictvím internetu do Vašich koncových zařízení živě nebo ze záznamu.

Těmito podmínkami se řídí poskytování obsahu prostřednictvím našich stránek a smlouvy v souvislosti s tím uzavřené. Tyto podmínky obsahují veškeré důležité informace týkající se vašich i našich práv a povinností s tím souvisejících.

Využíváním obsahu a služeb našich stránek s těmito podmínkami souhlasíte a zavazujete se je dodržovat.

II. Podmínky využívání obsahu na stránkách www.filmnazivo.cz

Prostřednictvím našich stránek Vám za poplatek nabízíme ke zhlédnutí živé streamy či záznamy uměleckých vystoupení, divadelních inscenací a dalších kulturní akcí, tak, že máte možnost je zhlédnout on-line v rámci webového rozhraní našich stránek („stream“). Nabídka obsahu, který Vám poskytujeme ke zhlédnutí, je průběžně aktualizována a měněna.

Obsah můžete využívat na základě potvrzené objednávky prostřednictvím našich webových stránek, a to jednorázově tak, že na základě jedné objednávky v případě úhrady odpovídající platby můžete zhlédnout jeden záznam.

Abychom Vám mohli vybraný obsah poskytnout, je v rámci objednávky vždy nutné vyplnit Vaše jméno a příjmení, e-mailovou adresu. Jako uživatel jste odpovědný za uvedení pravdivých a úplných informací v rámci objednávky, které nám poskytujete a které se týkají využívání obsahu našich stránek, veškeré zadané údaje si proto prosím pečlivě zkontrolujte. Upozorňujeme, že Vámi uvedená e-mailová adresa slouží pro získání přístupu k vybranému obsahu a za její špatné uvedení (například překlepy) v objednávce neodpovídáme.

Na základě řádně vyplněné objednávky a provedení odpovídající platby za zpřístupnění obsahu, Vám bude umožněno zhlédnutí vybraného obsahu prostřednictvím našich stránek pod Vaším přihlášením. Na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v registraci, Vám budou zaslány podrobnější instrukce pro získání přístupu k vybranému obsahu.

Na základě objednávky Vám po úhradě odpovídající platby (a případně též dobrovolného příspěvku) budou zaslána online vstupenka, která Vám po dobu 36 hodin umožní zhlédnutí vybraného filmu na jednom koncovém zařízení.

Obsah Vám bude takto zpřístupněn po dobu, jak bude uvedena v zaslaném e-mailu, minimálně však na dobu 24 hodin.

III. Platební podmínky, vstupenky a dobrovolný příspěvek

Využívání obsahu našich stránek je zpoplatněno prostřednictvím jednorázových poplatků, které jsou na našich stránkách označeny jako „vstupenky“. Výše poplatku za zpřístupnění konkrétního obsahu („cena vstupenky“), včetně veškerých daní a poplatků, je vždy uvedena u konkrétního obsahu v rámci naší nabídky.

Platbu můžete provést prostřednictvím Vaší platební karty či bankovním převodem, a to s využitím platební brány Stripe. Odesláním objednávky nám dáváte oprávnění účtovat Vám platby dle aktuálního ceníku.

Všechny platby jsou nevratné a v případě nevyužití zpřístupněného obsahu Vám nebude poskytnuta žádná náhrada.

Nad rámec platby za využívání obsahu (ceny vstupenky) nám můžete poskytnout také dobrovolný příspěvek v libovolné částce, pro kterou se můžete rozhodnout v průběhu objednávky. Veškeré takto poskytnuté dobrovolné příspěvky (tj. veškeré připsané platby nad rámec cen vstupenek) po odečtení odpovídající DPH v případě, že zaplacená částka DPH podléhá, darujeme na projekt Amerikánka (více o projektu najdete zde: www.amerikanka.cz).

IV. Obsah a autorská práva

Na základě smluv, jež se řídí těmito podmínkami, je vám dodáván digitální obsah – audiovizuální záznamy, která můžete zhlédnout prostřednictvím našich stránek. Podrobnosti ohledně funkčnosti digitálního obsahu, technických opatření a o součinnosti digitálního obsahu s hardwarem a softwarem najdete na našich stránkách a pro další otázky je vám k dispozici zákaznická podpora na e-mailové adrese support@filmnazivo.cz.

Veškerý obsah, který je Vám zpřístupněn na našich stránkách je určen pouze pro vaši osobní potřebu.

Jakýkoliv Vám zpřístupněný obsah (záznam uměleckého vystoupení, divadelní inscenace nebo jiné kulturní akce) Vám zásadně není poskytován pro užití za účelem dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu. Uživatelé nejsou oprávněni poskytnutý obsah jakkoliv nahrávat nebo jinak kopírovat, zveřejnit, šířit, sdělovat veřejnosti či jakkoliv jinak užít.

Pokud v rozporu s touto skutečností (bez opatření si odpovídající licence u nositelů práv a za situace, kdy se na vás takové užití nevztahuje některá ze zákonných výjimek) obsah budete užívat nad rámec Vaší osobní potřeby, veřejně a/nebo pro dosažení hospodářského nebo obchodního prospěchu, jste plně odpovědní za jakoukoliv újmu, majetkovou i nemajetkovou, i další právní následky, které tím způsobíte.

V. Osobní údaje

Pokud využíváte služby a obsah našich stránek, naše společnost HEAVEN’S GATE s.r.o. v souvislosti s tím jako správce zpracovává Vaše osobní údaje. Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v tom rozsahu, ve kterém nám je sami poskytnete, tedy zejména Vaše jméno a příjmení, e-mailovou adresu a platební údaje.

Osobní údaje zpracováváme z titulu a pro účely plnění smluv, které s Vámi uzavíráme podle těchto obchodních podmínek, plnění našich právních povinností (zejména daňových a účetních) a případně též z titulu a pro účely našich oprávněných zájmů. Takovým našim oprávněným zájmem je informovat Vás o našich aktivitách a nabídkách prostřednictvím e-mailového newsletteru a sociálních sítí, a rovněž prezentovat naši činnost veřejnosti. Našim oprávněným zájmem je rovněž reagovat a odpovídat na Vaše otázky, podněty či připomínky, jakož i uchovávat Vaše údaje pro případné budoucí spory. Vaše osobní údaje můžeme také zpracovávat na základě Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů, pokud nám jej poskytnete, pro další konkrétní případy.

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu, po kterou trvá náš smluvní vztah nebo po kterou máme Váš souhlas. Poté uchováváme pouze ty z Vašich osobních údajů, které jsou dále nezbytné k dosažení našich oprávněných zájmů, nebo u kterých to vyžadují právní předpisy. Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani profilování.

V některých případech jsme nuceni Vaše osobní údaje poskytnout dalším osobám. Činíme tak jen v odůvodněných případech, je-li to nezbytné pro splnění smlouvy, kterou s vámi uzavíráme nebo pro zajištění fungování našich aktivit (např. externí účetní a jiní poradci), tedy pro zajištění našich oprávněných zájmů či plnění právních povinností.

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte, pokud jsou splněné podmínky dané právními předpisy, následující práva, která vůči nám můžete uplatnit:

  • právo získat potvrzení o (ne)zpracovávání Vašich osobních údajů a na přístup k osobním údajům, které se Vás týkají a které zpracováváme;
  • právo na opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné;
  • právo na výmaz nebo omezení zpracovávání Vašich osobních údajů;
  • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají;
  • právo na přenesení Vašich osobních údajů k jinému správci.

V případě, že některé z Vašich osobních údajů zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, máte právo Váš souhlas se zpracováním takových osobních údajů kdykoliv odvolat (sdělením e-mailem na níže uvedenou adresu). Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů naší společností je v rozporu s právními předpisy, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, IČO: 70837627, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www: https:/www.uoou.cz

S jakýmikoliv dotazy, připomínkami či žádostmi, které se týkají zpracování Vašich osobních údajů, se na nás můžete obracet e-mailem na adrese support@filmnazivo.cz.

VI. Zákaznická podpora a reklamace

Pokud odpověď na jakoukoliv Vaši otázku nenajdete na našich stránkách, můžete se na nás obrátit e-mailem na adrese support@filmnazivo.cz.

Na e-mailové adrese support@filmnazivo.cz můžete též uplatnit jakékoliv své reklamace v souvislosti s využíváním obsahu našich stránek tak, že v zaslaném e-mailu popíšete a doložíte, v čem má spočívat vadné plnění. Reklamace jsou posuzovány obvykle ve lhůtě 30 dnů od jejich uplatnění. O výsledku posouzení reklamace vás budeme informovat prostřednictvím e-mailu. Uznané vady budou primárně řešeny tak, že uživateli bude poskytnut bezvadný obsah v souladu s jeho objednávkou, případně vrácením či odpovídajícím snížením ceny za poskytnutý obsah.

VII. Rozhodné právo a řešení sporů

Tyto podmínky se řídí právními předpisy zákony České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem („občanský zákoník“). V případě vzniku jakéhokoliv sporu týkajícího se těchto podmínek, bude takový spor rozhodován českým soudem, jehož místní příslušnost bude určena dle sídla spolku.

Jako spotřebitel máte právo na mimosoudní řešení případného sporu ze smlouvy, kterou s námi pro užívání obsahu našich stránek uzavřete, a která se řídí těmito podmínkami. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je v takovém případě příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz.

VIII. Další ujednání

Tyto podmínky mohou být kdykoliv změněny bez předchozího písemného upozornění na základě našeho vlastního uvážení a tyto změny se vztahují na veškeré transakce uskutečněné po zveřejnění těchto změn. Vyhrazujeme si rovněž právo na základě našeho uvážení upravovat v průběhu času ceny za poskytovaný obsah.

Upozorňujeme Vás, že jako uživatelé nemůžete odstoupit od smlouvy uzavřené dle těchto podmínek ve smyslu ustanovení § 1829 a následujících občanského zákoníku, neboť se jedná o smlouvu podle § 1837 písm. l) občanského zákoníku, poskytovaný obsah má povahu digitálního obsahu, a je Vám poskytován ihned po zaplacení odpovídající platby či v případě živých přenosů v konkrétním potvrzeném termínu.

IX. Závěrečná ustanovení

Aktuální znění podmínek je vždy dostupné v českém jazyce na stránkách www.filmnazivo.cz. Smlouvy uzavřené dle těchto podmínek, tyto podmínky a všechna jejich dřívější znění budou uloženy u nás a příslušným uživatelům k nim na jejich důvodnou žádost bude umožněn přístup.


V Praze, dne 1. 11. 2020


HEAVEN’S GATE s.r.o.